26 sty
2023

Program certyfikacji Operation Clean Sweep® rusza od lutego!

Plastics Europe i EuPC uruchamiają program certyfikacji Operation Clean Sweep® na poziomie europejskim.

Plastics Europe (Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych w Europie) oraz EuPC (Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych), ogłosiły dziś uruchomienie zharmonizowanego programu certyfikacji Operation Clean Sweep® (OCS) na poziomie europejskim. Jest to kamień milowy w udoskonaleniu programu OCS, tak by przyczynić się do osiągniecia postawionego celu: zero strat granulatu.

Utrata granulek tworzyw sztucznych i ich przenikanie do ekosystemu są niedopuszczalne, ale niestety mogą wystąpić na wszystkich etapach łańcucha wartości branży tworzyw sztucznych. Dzieje się tak pomimo wdrażania obecnie dostępnych, standardowych metod ochrony środowiska, zarządzania bezpieczeństwem i jakością. Program Operation Clean Sweep® został opracowany, aby pomóc firmom w rozwiązaniu problemu wycieku granulatu poprzez wdrożenie kluczowych zaleceń i stosowanie rekomendowanych narzędzi.

Wchodzący w życie od lutego 2023 roku, pierwszy w historii europejski system certyfikacji dot. zapobiegania stratom granulatu jeszcze bardziej wzmocni program OCS poprzez stworzenie zharmonizowanych  procedur kontroli i dokumentowania strat granulatu w całym łańcuchu dostaw tworzyw sztucznych.

System pozwoli na ocenę wdrożenia zobowiązania u wszystkich obecnych sygnatariuszy OCS oraz u innych podmiotów mających styczność z granulatem. Ustanowi on wspólne minimalne wymagania (oparte na sześciu filarach), których implementacja będzie regularnie sprawdzana przez akredytowane jednostki certyfikujące. Certyfikowane firmy będą wymienione w internetowym publicznym rejestrze, a postęp procesu certyfikacji będzie corocznie raportowany, obejmując szacunki strat granulatu i wskaźniki wydajności.

Hervé Millet, Dyrektor ds. klimatu i produkcji, Plastics Europe, stwierdził: "Uruchomienie programu certyfikacji OCS Europe jest ważnym krokiem w kierunku dalszej poprawy programu Operation Clean Sweep® oraz wsparcia naszych członków i ich łańcuchów wartości w zapobieganiu stratom granulatu. Producenci tworzyw sztucznych są w pełni zaangażowani we wdrażanie certyfikacji w  swoich zakładach i zachęcają wszystkich swoich partnerów z łańcucha wartości do tego samego".

Geoffroy Tillieux, Dyrektor Techniczny European Plastics Converters, dodał: "Możemy teraz zająć się sprawą utraty granulatu za pomocą praktycznego zestawu narzędzi. Zapobieganie utracie granulatu to kwestia zmiany nawyków i organizacji pracy, a firmy zajmujące się produkcją i przetwarzaniem tworzyw sztucznych mogą teraz zademonstrować poprzez konkretne i spójne działania, jak zapobiegają zanieczyszczeniu środowiska".

System certyfikacji OCS Europe został opracowany przy udziale i pod nadzorem wielostronnego komitetu złożonego z decydentów, jednostek certyfikujących i przedstawicieli przemysłu oraz przy uwzględnieniu dodatkowych zaleceń przedstawionych w ramach konsultacji społecznych. Wdrożenie systemu będzie monitorowane i dalej dopracowywane, aby zapewnić skuteczne wspieranie celu, jakim jest osiągnięcie ogólnego zmniejszenia strat granulek tworzyw sztucznych.

Przemysł tworzyw sztucznych popiera cel wyznaczony przez Komisję Europejską, jakim jest określenie metod o charakterze politycznym by ograniczyć przenikanie mikroplastików do środowiska. Ufamy, że dotychczasowe działania naszej branży, w tym wprowadzenie systemu certyfikacji OCS Europe, posłużą jako wzór dla rozwoju polityki Komisji Europejskiej w zakresie niezamierzonych strat granulatu.

Tylko poprzez wspólną pracę jako zjednoczony łańcuch wartości możemy rozwiązać problem zanieczyszczenia mikroplastikiem. Wzywamy wszystkich naszych partnerów do przystąpienia do programu OCS, uzyskania certyfikatu i przyczynienia się do zmiany systemowej.

Program Operation Clean Sweep® ma obecnie ponad 1800 sygnatariuszy, w tym firmy, zakłady i stowarzyszenia. Obejmuje to wszystkich członków Plastics Europe oraz stale rosnącą liczbę przetwórców i przewoźników.

Regulamin i zasady programu certyfikacji, a także obowiązujące wymagania dla firm, które mają otrzymać certyfikat, dostępne są na stronie www.opcleansweep.eu. Wstępny wykaz zatwierdzonych jednostek certyfikujących zostanie opublikowany pod tym adresem w lutym 2023 r.