27 kwi
2021

Stanowisko EuPC w sprawie projektu wytycznych KE dot. Dyrektywy SUP (04.2021)

Stanowisko EuPC w sprawie projektu wytycznych KE dotyczących zakresu Dyrektywy 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (kwiecień 2021)

Szanowny Panie Pellegrini,

EuPC chciałoby podziękować Panu za ciężką pracę nad działaniami wdrożeniowymi Dyrektywy SUP. Doceniamy, że tekst wytycznych został znacząco uproszczony w porównaniu do wersji początkowej. Niemniej, w dokumencie nadal brakuje kilku kluczowych wyjaśnień, które mają fundamentalne znaczenie dla zagwarantowania zharmonizowanego procesu transpozycji w całej Unii.

Dlatego też prosimy o uwzględnienie naszych sugestii przedstawionych poniżej.

 • Wyraźne uwzględnienie biotworzyw, poza ogólnym rozróżnieniem między polimerami powstałymi w wyniku biosyntezy zachodzącej w warunkach przemysłowych a polimerami naturalnymi, w przypadku których proces polimeryzacji zachodzi w przyrodzie;
 • Zmiana kryterium identyfikacji tego, co powinno być uważane za " pojedynczą porcję" w przypadku opakowań do żywności: stosowanie sztywnego progu 3 litrów dla pojemników na napoje (patrz pkt. 12 i 15) jest praktycznie niewykonalne w związku z niemożnością zastosowania jednostki miary dla napojów spożywczych, które zwykle mierzy się w gramach i kilogramach i nie jest to zgodne z żadnym z przepisów Dyrektywy;
 • Włączenie kryterium "tendencji do pozostawiania w miejscach do tego nieprzeznaczonych” dla opakowań na żywność do tabel 42 i 43 Wytycznych w celu zminimalizowania ryzyka niezharmonizowanej transpozycji z powodu braku odpowiedniego kryterium do obliczania stałych wartości granicznych;
 • Wyraźne wyłączenie opakowań zawierających wiele porcji, jak również wielopaków, tj. jednostek sprzedaży składających się z kilku pojedynczych porcji (zgodnie z motywem 12 dyrektywy) w tabelach Wytycznych:  a) dodanie do tabel 42 i 43 kolumny, w której należy wymienić kryteria "więcej niż jedna porcja" i "wielopaki" jako cechy uzasadniające wyłączenie pozycji z zakresu dyrektywy; b) oznaczenie przykładów n.2 i n.3 w tabeli 43 jako "wyłączone", zgodnie z punktem powyżej; c) wyraźne wyłączenie wielopaków pojemników na napoje w tabeli 47;
 • Dalsze wyjaśnienie kryterium "przeznaczone do natychmiastowej konsumpcji, na miejscu lub na wynos" dla pojemników na żywność (str. 11) poprzez określenie, że natychmiastowa konsumpcja jest zamierzona "po dokonaniu zakupu". Dodatkowo należy ponownie wprowadzić zapis "produkt jest sprzedawany na miejscu lub na wynos (np. restauracje typu fast-food, food trucki, automaty), a zatem jest bardziej podatny na zaśmiecanie" (wersja robocza z września 2020 r.), aby zagwarantować, że zakupione środki spożywcze przyniesione do zamkniętego środowiska (gdzie nie jest prawdopodobne, że opakowanie zostanie zaśmiecone) nie będą uznawane za objęte zakresem dyrektywy;
 • Usunięcie przykładu kubeczka na jogurt (str. 30) zgodnie z powyższymi uwagami;
 • W przypadku środków spożywczych, identyfikacja procesów "mycia, obierania i krojenia" jako dalszego przygotowania, które nie pozwala na konsumpcję na miejscu po zakupie;
 • Włączenie wyraźnego rozróżnienia pomiędzy kubkami do napojów a pojemnikami na napoje;
 • Wyłączenie przykładu nr 3 ("Kubki sprzedawane w sklepach detalicznych i hurtowych wykonane w 100% z plastiku do soków lub napojów zawierających alkohol") z tabeli 4-8 zawierającej przegląd różnych typów kubków do napojów, ponieważ taki produkt powinien być uważany za pojemnik na napoje;
 • Wyłączenie plastikowej zakrętki z oddzielną membraną uszczelniającą (zamknięcie dwustopniowe) używanej w połączeniu z plastikowym pojemnikiem na napoje jednorazowego użytku oraz foliowego zamknięcia wieczka plastikowego pojemnika na napoje jednorazowego użytku z przepisu dotyczącego wymagań dla produktów;
 • Włączenie jasnej definicji EPS i jego rozróżnienie od innych podobnych polimerów wraz z przykładami graficznymi;
 • Wyraźne wyłączenie butelek na napoje, w przypadku których obowiązuje skuteczny system depozytowy.