27 lis
2020

List Dyrektora Generalnego PZPTS do Ministra Klimatu i Środowiska

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy treść listu Dyrektora Generalnego PZPTS Pana Roberta Szymana do Ministra Klimatu i Środowiska Pana Michała Kurtyki w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami.

 

Warszawa, dnia 26 listopada 2020 r.

 

Szanowny Pan

Michał Kurtyka

Minister Klimatu i Środowiska

 

Szanowny Panie Ministrze,

Z zaskoczeniem zapoznaliśmy się z treścią dokumentu pt. „Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami”, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym MKiŚ z 24 listopada br.

W pełni zgadzamy się z inicjatywą Pana Ministra odnośnie do powołania takiego zespołu doradczego. Kwestia gospodarki odpadami, w tym z tworzyw sztucznych jest jednym z kluczowych zagadnień, z jakimi mierzy się współczesna cywilizacja i wymaga pilnego rozwiązania. Każda inicjatywa ze strony organów regulacyjnych, zmierzająca do uporania się z tym zagadnieniem, jest przez nas witana z uznaniem i poparciem.

Nasz niepokój budzi jednak lista uczestników tego gremium. W oczywisty sposób znalazły się na niej organizacje reprezentujące samorządy jako jednostki odpowiedzialne za gospodarkę odpadami. Jednak dla dobra i efektywności rozwiązań na potrzeby gospodarki odpadami w zespole powinny być reprezentowane również inne grupy interesariuszy - uczestników łańcucha wartości. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wiele z tych organizacji (np. Konfederacja Lewiatan) od dłuższego czasu prowadzi prace i przedstawia własne propozycje konkretnych rozwiązań w tej dziedzinie, będące elementem realizacji polityki określanej mianem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Wielkość strumienia odpadów z tworzyw sztucznych, jak również bieżące zaangażowanie naszej organizacji w prace zmierzające do stworzenia rozwiązań zwiększających skuteczność zawracania odpadów tworzyw sztucznych do ponownego wykorzystania jak surowiec w produkcji gotowych wyrobów, w naszej opinii w pełni usprawiedliwiają nasz udział we właśnie powołanym gremium. W ramach PZPTS systematycznie gromadzimy również wiedzę, w postaci opracowań czy opinii, która może wydatnie posłużyć Zespołowi przy jego pracach. O naszym zaangażowaniu w poprawę gospodarki odpadami tworzyw sztucznych i ekoprojektowanie świadczy szereg publikacji, a także podejmowanych inicjatyw z innymi interesariuszami jak organizacje prośrodowiskowe, recyklerzy i wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek.

Liczymy, że będziemy mieli prawo do uczestnictwa w dyskusji w ramach właśnie powołanego Zespołu. Sprawa, jaką ma się zajmować jest dla nas bardzo ważna (wręcz kluczowa), a dotyczy nas bezpośrednio. Uważamy, że bez takiej reprezentacji legitymacja właśnie powołanego Zespołu nie będzie pełna.

Kierujemy do Pana Ministra apel o rozszerzenie składu powołanego Zespołu Doradczego w taki sposób, by reprezentowane w nim były wszystkie strony, również producenci opakowań i przetwórcy tworzyw sztucznych. Tylko wtedy Zespół ma szansę wypracować rozwiązania, które będą optymalne.

Z poważaniem,

Robert Szyman

Dyrektor Generalny

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych