12 cze
2017

Możliwe ograniczenia stosowania TiO2

Możliwe ograniczenia stosowania TiO2

W 2016 roku francuska agencja ANSES przedłożyła do EChA projekt zharmonizowanej klasyfikacji dla dwutlenku tytanu (TiO2)  jako "potencjalnie rakotwórczy dla ludzi" (kategoria 1B)  "może powodować raka przez drogi oddechowe" (H350i). -->Wniosek o zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie, dwutlenek tytanu, Raport ANSES (2016) w imieniu francuskiego państwa członkowskiego. Klasyfikacja substancji ma na celu uruchomienie szeregu obowiązków, w tym przynajmniej oznakowania i stosowania szczególnych środków zarządzania ryzykiem. Dwutlenek tytanu jest szeroko stosowany w przetwórstwie tworzyw sztucznych jako biały pigment, rozjaśniacz lub dodatek zmętniający. W niektórych przypadkach ma także zastosowanie jako środek zmniejszający palność oraz w celu zapewnienia odporności na promieniowanie UV. Agencja oparła swoją propozycję na badaniach laboratoryjnych sprzed 20 lat na gryzoniach. Poddane inhalacji zwierzęta otrzymywały dawki pięciokrotnie wyższe od dopuszczalnych w przemyśle. Jednakże badania te nie mogą stanowić podstawy do klasyfikacji jak wykazuje między innymi raport OECD http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300483X1630292X . Monitorowanie   24 tys. pracowników zatrudnionych w 18 zakładach produkujących dwutlenek tytanu także nie potwierdziło jakichkolwiek zachorowań związanych z wdychaniem TiO2. Pomimo znajomości tych faktów Komitet Oceny Ryzyka EChA w dniu 9 czerwca zdecydował, że obejmie klasyfikacją tę substancję, jednakże  w kategorii 2, wyłączając tym samym możliwy efekt zachorowań na raka  poprzez kontakt ze skórą lub połknięcie. To ważny aspekt dla przetwórców, ponieważ wyklucza jakiekolwiek ryzyko dla użytkowników artykułów z tworzyw sztucznych ze względu na na fakt uwięzienia substancji w matrycy polimeru. Potencjalne ryzyko według Europejskiej Agencji Chemikaliów, EChA  występuje wyłącznie do czasu przetworzenia surowca na gotowy produkt.