19 wrz
2016

Przemysł tworzyw sztucznych akceptuje wymagania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Europejskie stowarzyszenia przemysłu tworzyw sztucznych - EuPC, PlasticsEurope oraz PRE wzywają do prawdziwej Gospodarki o Obiegu Zamkniętym dla  tworzyw sztucznych. Przemysł tworzyw sztucznych  wzywa  europejskie i krajowe instytucje do określernia tych wymagań, aby zbudować Europejską Gospodarkę o Obiegu Zamknietym dla tworzyw sztucznych:

  • Zero tworzyw sztucznych na wysypikach do 2025 roku zapewni, że odpady tworzyw sztucznych będą stosowane jako źródło surowców i nie zakończą życia w środowisku.
  • Osiągnięcie celu przeznaczenia  55% opakowań z tworzyw sztucznych "do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu"  w roku 2025 jest wyzwaniem. Jesteśmy gotowi, aby nadal odgrywać istotną rolę i aktywizować  inne zainteresowane strony do działania.          
  • Wzywamy do obowiązkowej selektywnej zbiórki wszystkich opakowań z odpadów pozostałych po 2025 roku. 
  • Komisja powinna ustanawić jednolitą metodologię obliczania celów "przygotowania do ponownego użycia i recyklingu" i warunki brzegowe przydatności  do recyklingu. Jednolitość zapewni równe zasady  działania dla wszystkich podmiotów na rynku i umożliwi dokładny przegląd działania państw członkowskich, jak również pozwoli dokonać sensownych porównań. 
  • Powszechne Unijne normy jakościowe dla  odpadów tworzyw sztucznych oraz ich obróbki  powinny być rozwijane, w tym specyfikacja dla odpadów segregowanych, harmonizacja metod testów dla recyklingu tworzyw sztucznych i certyfikacja operacji recyklingu tworzyw sztucznych.
  • Innowacje w technologii tworzyw sztucznych na terenie całego łańcucha wartości powinny być stymulowane, aby zwiększyć potencjał recyklingu. 

Michael Kundel, prezes EuPC komentuje : "Ten  pakiet gospodarki o obiegu zamkniętym jest właściwym celem dla przemysłu tworzyw sztucznych do dalszego zwiększenia stabilności na naszej drodze  prowadzenia działalności gospodarczej. Wskaże kierunek konsumentom i administracji publicznej. Przemysł opracuje innowacyjne narzędzia i nowe modele biznesowe, jak również produkty, które będą stanowiły wkład w nową gospodarkę zamkniętą  w ciągu najbliższych dziesięcioleci. Będziemy współpracować w celu doskonalenia  wysokiej jakości materiałów pochodzących z recyklingu w celu spełnienia przyszłych potrzeb na naszych rynkach przemysłu tworzyw sztucznych ".

Patrick Thomas, prezes PlasticsEurope powiedział: "Unijny pakiet gospodarki zamkniętej   jest okazją do uzyskania efektywniej korzystającej z zasobów Europy. Dla  gospodarki zamkniętej, aby dostarczyć długoterminowych i trwałych korzyści dla środowiska, istotne jest, aby cały cykl życia produktów był brany pod uwagę z punktu widzenia gospodarki niskoemisyjnej. Nasza branża jest zobowiązana do zrównoważonej przyszłości w gospodarkę niskoemisyjną oraz uczestnicy łańcucha wartości tworzyw sztucznych  będą nadal współpracować na rzecz wspólnego celu ".

Ton EMANS, prezes PRE stwierdził, że "Recykling będzie odgrywać coraz większą rolę w tworzywach sztucznych. Obecny cel  legislacyjny zmierza w dobrym kierunku, a to wspólne stanowisko przemysłu potwierdza tę tendencję . Oprócz tego stanowiska dalsze zadania muszą być osiągnięte w obszarze stworzenia wzorca do recyklingu, kontroli wywozu odpadów i stwarzania odpowiednich warunków" dodał Ton EMANS

Europejski przemysł tworzyw sztucznych jest integralną częścią produkcji w Europie z ponad 62 tys. firm dostarczając ponad 1,4 miliona miejsc pracy, z corocznym wkładem  26 miliardów euro do finansów publicznych.