28 gru
2015

Gospodarka UE o obiegu zamkniętym - stanowisko PZPTS

Gospodarka UE o obiegu zamkniętym - stanowisko PZPTS

2 grudnia br. Komisja Europejska opublikowała pakiet gospodarki o obiegu zamkniętym. W jego skład wchodzi komunikat "Zamknięcie obiegu - plan działań UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym" oraz zmiany w dyrektywach dotyczących odpadów.

Polski Związek Przetwórców Tworzyw sztucznych przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę Komisji Europejskiej mającą na celu skierowanie państw członkowskich na drogę gospodarki o obiegu zamkniętym. Zawarte w komunikacie plany dotyczące podwyższenia poziomów selekcji i recyklingu odpadów komunalnych w tym odpadów tworzyw sztucznych są zgodne z oczekiwaniami przetwórców, którzy posiadają możliwości wykorzystania zwiększonego strumienia surowców z recyklingu.

Obecna sytuacja w Polsce budzi obawy, czy zdołamy zrealizować ambitne plany osiągnięcia projektowanych poziomów recyklingu. Zarówno uzyskane efekty, jak również towrzyszące temu obecne regulacje krajowe nie wskazują na możliwosci znacznej poprawy sytuacji.

Jednocześnie zwracamy uwagę na brak Polski na liście krajów wymienionych w art. 11, ust.3 propozycji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej  dyrektywę 2008/98/WE  ws. odpadów. Podobnie, jak w przywołanym projekcie zmian Dyrektywy o odpadach, Polska nie została także uwzględniona, jako kraj mogący ubiegać się o odstępstwo w zakresie terminów osiągnięcia wyznaczonych poziomów odzysku w propozycji Dyrektywy UE zmieniającej dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów. Pełna treść stanowiska do pobrania na stronie www.pzpts.pl