22 cze
2004

VII Zwyczajne Walne Zebranie PSPTS

22 czerwca 2004 roku w sali konferencyjnej Ośrodka Wczasowego „Jantar” w Ustce, ul. Wczasowa 14 odbyło się VII Zwyczajne Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Zebranie zgromadziło wymagane kworum, co zgodnie ze statutem PSPTS pozwoliło na rozpoczęcie obrad w pierwszym terminie. Walne Zebranie rozpoczął Prezes Zarządu Pan Leszek Gniadek, który powitał wszystkich przybyłych, a następnie zarządził głosowanie nad wyborem przewodniczącego oraz sekretarza. W jednogłośnym jawnym głosowaniu na przewodniczącego wybrano Pana Stanisława Chmielewskiego. Protokolantem została Pani Agnieszka Wist.

W czasie VII ZWZ zostały przedstawione dokumenty istotne dla działalności stowarzyszenia, jak bilans i rachunek zysków i strat za 2004 rok – prezentowany przez Pana Wojciecha Filka, sprawozdanie z działalności Zarządu i plan działania na 2006 rok – zaprezentowane przez Prezesa Zarządu Pana Leszka Gniadka oraz projekt budżetu na 2006 – omówiony przez Dyrektor Biura Panią Agnieszkę Wist. Zgromadzeni z uwagą wysłuchali przekazanych informacji. Stwierdzono, że oprócz wszystkich podjętych do tej pory działań, jak informowanie o zmianach w legislacji, organizacja szkoleń, udział w targach (Plaspol), uruchomienie strony internetowej oraz akcji informacyjnej Stowarzyszenie powinno szerzej wykorzystać swoich ekspertów – chociażby Rzecznika PSPTS ds. PCW oraz korzystać w swoich działaniach z pomysłów i sugestii swoich członków. Wszystkie przedstawione dokumenty zostały przez uczestników ZWZ zaakceptowane w głosowaniu jawnym, na co w ogromnej mierze miało wpływ odczytane przez Pana Stanisława Chmielewskiego sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, w którym Komisja pozytywnie zaopiniowała działalność Zarządu oraz bilans za 2004 rok. Komisja wniosła też do Walnego Zebrania PSPTS o skwitowanie działalności Zarządu. Takie skwitowanie zostało Zarządowi udzielone. Zaaprobowano także działalność Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Obrady zakończył Pan Leszek Gniadek, który pokreślił, iż Zarząd dokłada wszelkich starań, aby Stowarzyszenie mogło się rozwijać jak najlepiej. Pan Gniadek powiedział również, że tylko dzięki zaangażowaniu oraz wsparciu firm – członków wspierających oraz członków zwyczajnych możliwe było doprowadzenie Stowarzyszenia do sytuacji, która w jego opinii daje w chwili obecnej doskonałą platformę do stworzenia naprawdę silnej i prężnej organizacji, która będzie reprezentować całą branżę. Następnie podziękował wszystkim za obecność na ZWZ oraz wsparcie merytoryczne.