26 paź
2006

VIII Zwyczajne Walne Zebranie PSPTS

Dnia 26 października 2006 roku w sali konferencyjnej Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie, ul. Rydygiera 8 odbyło się VIII Zwyczajne Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Obrady VIII Zwyczajnego Walnego Zebrania otworzył Prezes Zarządu PSPTS Pan Leszek Gniadek witając przybyłych członków Stowarzyszenia i oświadczając, że Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych zwołał na dzień dzisiejszy, na godzinę 12.00,w sali konferencyjnej Polskiego Instytutu Chemii Przemysłowej, ul. Rydygiera 8 VIII Zwyczajne Walne Zebranie PSPTS z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza WZ
4. Wybór komisji regulaminowych (statutowych):
a. Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
b. Komisji Uchwał i Wniosków
5. Przedstawienie bilansu oraz rachunku zysków i strat PSPTS za 2005
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu
7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami
9. Udzielenie skwitowania członkom Zarządu
10. Udzielenie skwitowania członkom Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
11. Przedstawienie budżetu na 2007
12. Głosowanie nad przyjęciem budżetu
Przerwa
13. Przedstawienie planu działania na 2007 r.
14. Kierunki rozwoju PSPTS i dyskusja
15. Głosowanie nad zatwierdzeniem planu działania
16. Przyjęcie uchwał i wniosków
17. Zakończenie obrad

W czasie VII ZWZ zostały przedstawione dokumenty istotne dla działalności stowarzyszenia, jak bilans i rachunek zysków i strat za 2005 rok oraz projekt budżetu na rok 2006 prezentowany przez Panią Marzenę Dreję, sprawozdanie z działalności Zarządu i plan działania na 2006 rok – zaprezentowane przez Prezesa Zarządu Pana Leszka Gniadka. Wszystkie przedstawione dokumenty zostały przez uczestników ZWZ zaakceptowane w głosowaniu jawnym.
Pan Leszek Gniadek na zakończenie przedstawił projekt zatrudniania przez Stowarzyszenie dodatkowych specjalistów, którzy przeprowadzaliby analizy rynkowe dla potrzeb członków PSPTS. Stałyby się one dodatkowym źródłem dochodów oraz podniosłyby prestiż Stowarzyszenia.
Pan Gniadek dodał, że Stowarzyszeniu zależy na większym zaangażowaniu instytutów polskich oraz wciągnięcie ich do programów europejskich , w których uczestniczy PSPTS oraz w samą działalność Stowarzyszenia.