30 gru
2006

Najważniejsze fakty dotyczące tworzyw sztucznych- podsumowanie 2006

Przemysł tworzyw sztucznych publikuje swój 17. raport na temat trendów w produkcji tworzyw sztucznych, popycie na nich i ich odzyskiwaniu zatytułowany „Najważniejsze fakty dotyczące tworzyw sztucznych 2006”.

W 2006 r. po raz pierwszy odzyskiwanie tworzyw sztucznych sięgnęło poziomu 50%. Silny rozwój recyklingu mechanicznego, jak również odzyskiwania energii przyniósł łączny wzrost o 3% od 2005 r. Osiągnięto to w roku cechującym się silnym wzrostem popytu - 4% - wynoszącym w krajach UE25 wraz z Norwegią i Szwajcarią 49,5 miliona ton i przekraczającym o 50% PKB.
7 krajów (stanowiących 29% populacji krajów UE25 wraz z Norwegią i Szwajcarią) odzyskuje ponad 80% zużytych tworzyw sztucznych i jest bliskich realizacji strategii odejścia od wysypisk śmieci.
Najważniejsze spostrzeżenia dotyczące 2006 r. są następujące:

Wzrost popytu wyprzedził PKB o 50%
Popyt w krajach UE25 wraz z Norwegią i Szwajcarią wzrósł o 4% w stosunku do 2005 r., wyprzedzając PKB o 50% i osiągając 49,5 miliona ton w porównaniu do 47,5 miliona ton w 2005 r. Globalny popyt wzrósł do 245 milionów ton, z 235 milionów ton w 2005 r.

Obecnie odzyskuje się 50% tworzyw sztucznych
Połowa tworzyw sztucznych zużytych przez konsumentów została odzyskana albo w drodze recyklingu albo w drodze odzyskania energii. Wskaźniki recyklingu wzrosły do 19,7%, a odzyskiwania energii do 30,3%.

Wizja odchodzenia od wysypisk śmieci staje się rzeczywistością
Kraje takie jak Szwajcaria, Dania, Niemcy, Szwecja, Austria, Holandia i Belgia odzyskują ponad 80% odpadów. Wszystkie z nich są bliskie realizacji strategii odejścia od wysypisk.
Postępy w odzyskiwaniu są jednak nadal powolne w krajach o niższych wskaźnikach. Połowa państw członkowskich wciąż odzyskuje poniżej 30% odpadów.
Częściowo przyczyna leży w powolnych procesach politycznych, a częściowo wynika to z długiego czasu potrzebnego do wypracowania opcji odzyskiwania.
Ponownie dowiedziono, że dobre wyniki w odzyskiwaniu energii nie pozostają w sprzeczności z dobrymi wynikami w recyklingu.

Choć ilość zużywanych tworzyw sztucznych wzrosła, ilość trafiająca na wysypiska wciąż maleje.
Za sprawą wzrostu gospodarczego i zwiększonego zastosowania tworzyw sztucznych do coraz to nowych celów ilość konsumpcyjnych odpadów plastikowych wzrosła o 1 milion ton – czyli 4% – w porównaniu z 2005 r.
Dzięki intensywnemu rozwojowi w dziedzinie odzyskiwania ilość odpadów trafiających na wysypiska śmieci spadła jednakże o 1%.
Potwierdza się tym samym spostrzeżenie z ostatnich lat:
Wzrost gospodarczy w coraz mniejszym stopniu niesie ze sobą wzrost ilości tworzyw sztucznych na wysypiskach.

Recykling mechaniczny wzrósł o 18%, a odzyskiwanie energii o 9% w stosunku do 2005 r.
Z uwagi na wysokie ceny materiałów niepochodzących z odpadów, poprawę technologii zbiórki i sortowania, udoskonalone systemy i silny popyt mogliśmy być świadkami przyspieszenia wzrostu recyklingu. W porównaniu do trendów z przeszłości, wzrost w 2006 r. był niemal dwukrotnie wyższy. Najbardziej wzrost ten napędzają tradycyjne grupy tworzyw sztucznych, takie jak butelki i folia, ale również np. profile okienne. Wiele krajów rozszerza obecnie swój potencjał w zakresie zamkniętych pętli recyklingowych.
Wzrost w dziedzinie odzyskiwania energii był kontynuowany w 2006 r., co świadczy o tym, że opcja ta wymaga dłuższego okresu, a zatem słabiej reaguje na bodźce rynkowe.