27 maj
2008

X WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PSPTS

Zgodnie z § 19 pkt 9 w zw. § 13 ust.3 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Przetwórcow Tworzyw Sztucznych i na podstawie uchwały własnej nr VIII/6/6 z dnia 15 kwietnia 2008 r., Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych zwołuje niniejszym X Zwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się na terenie Targów Kielce Sp. z o.o., ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce w pawilonie B w Sali konferencyjnej B2+B3 w dniu 27 maja 2008 roku (wtorek) o godz. 13.00


Porządek obrad X Zwyczajnego Walnego Zebrania PSPTS
Kielce, 27 maja 2008 godz. 13.00

1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza WZ
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zebranie.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego PSPTS za 2006 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego PSPTS za 2007 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
10. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia skwitowania członkom Zarządu
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia skwitowania członkom Komisji Rewizyjnej
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia skwitowania członkom Sądu Koleżeńskiego
14. Wybór członka Sądu Koleżeńskiego
15. Dyskusja nad kierunkami rozwoju Stowarzyszenia, ewentualnym przekształceniem Stowarzyszenia w związek pracodawców i podjęcie stosownych uchwał
16. Przedstawienie planu działania na 2008 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działania na 2008 rok: przeniesienie działalności do Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych
17. Przedstawienie budżetu na 2008 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu na 2008 rok
18. Przedstawienie projektu zmian w Statucie PSPTS i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie
19. Zakończenie obrad

W przypadku nie zebrania kworum ustala się drugi termin Zwyczajnego Walnego Zebrania na godzinę 13.15 w tym samym dniu i w tym samym miejscu co pierwszy termin Zebrania.
Do tych z Państwa, którzy nie będą mogli być obecni na WZ, zwracamy się z prośbą o wystawienie pełnomocnictwa do głosowania nad uchwałami, którego wzór przesyłamy w załączeniu. Pełnomocnictwa można wystawiać na następujących członków Zarządu:
1. Jan Polaczek, Ergis-Eurofilms S.A., ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa
2. Krzysztof Pieńkowski, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
lub innych członków Stowarzyszenia, którzy będą obecni na Walnym Zebraniu.
Jeżeli zdecydują się Państwo na taką formę, uprzejmie proszę o przesłanie pełnomocnictwa na adres Biura PSPTS w terminie do 20.05.2008.

e-mail: office@tworzywa.org.pl