27 maj
2009

XI Walne Zebranie PSPTS

Zgodnie z § 19 pkt 10 w zw. § 13 pkt.3 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Przetwórcow Tworzyw Sztucznych i na podstawie uchwały własnej nr VIII/9/3 z dnia 30 marca 2009 r., Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych zwołuje niniejszym XI Zwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się na terenie Targów Kielce Sp. z o.o., ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce w pawilonie G , Sala konferencyjnej G1 w dniu 27 maja 2009 roku (środa) o godz. 15.00


Porządek obrad XI Zwyczajnego Walnego Zebrania PSPTS
Kielce, 27 maja 2009 godz. 15.00
1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza WZ
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zebranie.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego PSPTS za 2008 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2007 i 2008.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
10. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia skwitowania członkom Zarządu.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia skwitowania członkom Komisji Rewizyjnej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia skwitowania członkom Sądu Koleżeńskiego.
14. Przedstawienie budżetu na 2009 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu na 2009 rok.
15. Przedstawienie planu działania na 2009 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działania na 2009 rok.
16. Zakończenie obrad.

W przypadku nie zebrania kworum ustala się drugi termin Zwyczajnego Walnego Zebrania na godzinę 15.15.
Do tych z Państwa, którzy nie będą mogli być obecni na WZ, zwracamy się z prośbą o wystawienie pełnomocnictwa do głosowania nad uchwałami, którego wzór przesyłamy w załączeniu. Pełnomocnictwa można wystawiać na następujących członków Zarządu:
1. Jan Polaczek, Ergis-Eurofilms S.A., ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa
2. Krzysztof Pieńkowski, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
lub innych członków Stowarzyszenia, którzy będą obecni na Walnym Zebraniu.
Jeżeli zdecydują się Państwo na taką formę, uprzejmie proszę o przesłanie pełnomocnictwa na adres Biura PSPTS w terminie do 20.05.2009.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe za rok 2008 dostępne są w biurze Stowarzyszenia.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa (w formie pisemnej lub e-mailem) w terminie do 20.05.2009 na podane poniżej adresy:
Biuro PSPTS
Ul. Żytnia 18 A
01-014 Warszawa

e-mail: office@tworzywa.org.pl

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z panem Robertem Szymanem,
tel.: +48 603 626 656