Statut

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRZETWÓRCÓW TWORZYW SZTUCZNYCH


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych, zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
2. Związek używa jednocześnie nazwy w języku angielskim „Polish Union of Plastics Converters”.
3. Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami).


§ 2

1. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami
2. Siedzibą Związku jest Warszawa.

§ 3

1. Związek może przystępować do organizacji międzynarodowych.
2. Związek może być członkiem społecznych organizacji krajowych i międzynarodowych, w tym federacji i konfederacji, których cele i zadania są pokrewne lub bliskie zadaniom Związku.


PODSTAWOWE CELE I ZADANIA ZWIĄZKU ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI

§ 4

Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.

§ 5

Ponadto innymi zadaniami Związku są w szczególności:

1) reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców;
2) oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców;
3) oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego dotyczącej interesów pracodawców;
4) występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy i polityki gospodarczej;
5) współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców;
6) organizowanie szkoleń pracodawców;
7) prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców;
8) prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców;
9) tworzenie warunków sprzyjających postępowi technicznemu i ekonomicznemu, szczególnie w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych;
10) wyrażanie i prezentowanie podstawowych interesów przemysłowych lub handlowych branży wobec organów władzy publicznej, organizacji i instytucji państwowych, społecznych i gospodarczych oraz innych podmiotów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

§ 6

Cele i zadania Związku są realizowane przez:

1) prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką;
2) występowanie do przedstawicieli organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego i władz sądowych, w sprawach związanych z interesami pracodawców;
3) opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym niniejszym statutem;
4) udział w negocjacjach, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych oraz w celu zawierania układów pracy i innych porozumień;
5) delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego i władz sądowych, a także innych podmiotów w których, na podstawie odrębnych przepisów, mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców;
6) inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego;
7) prowadzenie badań, popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawniczej i organizacyjnej;
8) organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń;
9) organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych.
10) upowszechnianie informacji z zakresu stosowania i wdrażania nowych środków i metod produkcji;
11) informowanie o zagadnieniach ekonomicznych istotnych dla branży;
12) doskonalenie zawodowe, w tym organizowanie krajowych i zagranicznych szkoleń i stażów zawodowych;
13) organizowanie konferencji i debat naukowych związanych z promocją branży i Członków Związku;
14) inicjowanie i wspieranie działań mających na celu ochronę prawnych lub gospodarczych interesów Członków Związku;
15) obronę interesów przedsiębiorców przed praktykami monopolistycznymi oraz nieuczciwą konkurencją;
16) wspieranie oraz inicjowanie rozwiązań legislacyjnych dotyczących zastosowań towarów w zakresie tworzyw sztucznych oraz współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za tworzenie regulacji prawnych w Polsce i Unii Europejskiej wraz z uczestnictwem w procesach legislacyjnych;
17) bieżące informowanie członków Związku oraz inicjowanie wymiany poglądów na temat projektów oraz uchwalonych aktów prawnych prawa polskiego oraz międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej, mających wpływ na działalność Członków Związku;
18) współpracę i udział w krajowych i międzynarodowych organizacjach, których cele lub działalność są bliskie zadaniom i działalności Związku oraz innych stowarzyszeniach i organizacjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, reprezentujących interesy zbieżne z interesami Członków Związku.

§ 7

1. Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje, fundusze i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.

2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


CZŁONKOSTWO

§ 8

Członkami Związku mogą być pracodawcy przetwórstwa tworzyw sztucznych działający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej bądź pracodawcy związani pośrednio z branżą przetwórstwa tworzyw sztucznych

§ 9

1. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd, na pisemny wniosek zainteresowanego pracodawcy, po przedłożeniu przez niego pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Związku.
2. W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej.

§ 10

Członkowie Związku mają prawo do:

1) uczestnictwa w pracach Związku i jego organów;
2) korzystania ze wsparcia Związku we wszystkich sprawach objętych niniejszym statutem;
3) dostępu do wszelkich informacji dotyczących Związku;
4) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku;
5) biernego i czynnego wyboru władz Związku;
6) organizowania się w sekcje, komisje, zespoły robocze, których funkcjonowanie opierać się będzie o regulaminy zatwierdzane przez Zarząd.

§ 11

Członkowie Związku zobowiązani są do:

1) udziału w pracach Związku;
2) przestrzegania statutu Związku oraz uchwalonych regulaminów;
3) terminowego uiszczania składek;
4) udzielania organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności;
5) udzielania pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych;
6) realizacji uchwał podjętych zgodnie ze Statutem;
7) realizacji celów Związku i dbania o jego dobro.

§ 12

1. Członkostwo w Związku ustaje w razie:
1) wystąpienia ze Związku;
2) rozwiązania Związku;
3) wykluczenia ze Związku przez Zarząd na skutek:
a) działania członka na szkodę Związku;
b) uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku;
4) likwidacji członka Związki;
5) śmierci członka Związku będącego osobą fizyczną;
6) utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną.
2. Deklarację wystąpienia ze Związku składa się najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem roku kalendarzowego, tj. do dnia 30 czerwca, w formie pisemnej, ze skutkiem na koniec roku w którym złożono deklarację wystąpienia.
3. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu.
4. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej. W okresie do zebrania Rady Nadzorczej członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.
5. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługują żadne roszczenia do majątku Związku.


ORGANY ZWIĄZKU

§ 13

1. Organami Związku są:
1) Walne Zgromadzenie;
2) Rada Nadzorcza;
3) Zarząd.
2. Uchwały kolegialnych organów Związku podejmowanie są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów chyba, że statut stanowi inaczej.
3. Wybory członków organów kolegialnych Związku dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Związku. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku w okresie umożliwiającym zatwierdzenie bilansu oraz rachunków zysków i strat zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie raz na rok w terminie do 30 czerwca, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
4. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Związku.
5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
6. Każdy członek jest reprezentowany przez jednego delegata wybranego przez właściwe władze członka Związku.
7. Walne Zgromadzenie wyraża swoją wolę w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów.
8. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku przez co najmniej 1/4 członków Rady Nadzorczej lub na podstawie uchwały własnej lub na żądanie 1/5 ogólnej liczby członków Związku.

§ 15

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) wybór i odwoływanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku;
2) uchwalanie programów działania Związku;
3) uchwalanie Statutu i jego zmian;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdań Zarządu;
5) rozwiązanie Związku i podjęcie uchwał ustalających przeznaczenie i podział majątku Związku;
6) ustalanie liczby członków organów statutowych;
7) uchwalanie wysokości i zasad płatności składek członkowskich;
8) decydowanie o innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Członków Związku;
9) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Związku;
10) ustanawianie Rady Ekspertów i zapraszanie do niej osób o szczególnym poziomie wiedzy merytorycznej.
2. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy:
1) ustalanie rocznych programów i kierunków działania Związku,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdań Zarządu z wykonywania obowiązków w poprzednim roku budżetowym,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w poprzednim roku budżetowym;
4) udzielanie skwitowania członkom Zarządu za realizację rocznych planów działania, budżetów oraz wykonywanie innych obowiązków w poprzednim roku budżetowym,
5) udzielanie skwitowania członkom Rady Nadzorczej za wykonywanie obowiązków w poprzednim roku budżetowym,
6) uchwalanie budżetu Związku na następny rok budżetowy.

§ 16

1. Rada Nadzorcza jest organem Związku nadzorującym jego prace w okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata.
3. Radę Nadzorczą tworzą Przewodniczący i od 2 do 6 członków. Członkowie Rady Nadzorczej na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może dokooptować nowego członka zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3.
5. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trybie § 16 ust. 4 zostaje przedstawiona do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może uchylić uchwałę Rady Nadzorczej większością 2/3 głosów.
6. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej następuje w razie:
1) rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej,
2) odwołania przez Walne Zgromadzenie,
3) śmierci.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej.
9. W sytuacjach szczególnych i niecierpiących zwłoki Rada Nadzorcza podjąć może uchwałę w trybie obiegowym, przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej

§ 17

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Związku i występowanie z wnioskami pokontrolnymi,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu;
3) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka Związku;
4) nadzór nad działalnością Zarządu;
5) rozpatrzenie i zatwierdzenie corocznego budżetu Związku przygotowanego przez Zarząd oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji dotyczących budżetu;
6) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu z wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 18

1. Bieżące prace Związku prowadzi Zarząd, mając na względzie uchwały Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
2. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
3. W skład Zarządu wchodzi Prezes i od dwóch do sześciu Wiceprezesów.
4. Zarząd może dokooptować dodatkowych członków, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3.
5. Informację o zmianach składu Zarządu dokonanych w trybie § 18 pkt 4 Prezes Związku przekazuje do akceptacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza większością 2/3 głosów może uchylić decyzję Zarządu o kooptacji.
6. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz na sześć miesięcy.
7. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Wiceprezes Związku.
8. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie:
1) rezygnacji z członkostwa w Zarządzie;
2) odwołania przez organ, który podjął uchwałę o jego powołaniu;
3) śmierci.
9. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie przeprowadza się na wniosek choćby jednego z członków Zarządu.
10. W sytuacjach szczególnych i niecierpiących zwłoki Zarząd podjąć może uchwałę w trybie obiegowym, przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 19

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) kierowanie całokształtem działalności Związku;
2) reprezentowanie Związku;
3) zarządzanie majątkiem Związku;
4) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Związku;
5) uchwalanie oraz zatwierdzanie regulaminów i instrukcji wewnętrznych;
6) przygotowywanie projektów i planów działania Związku;
7) przygotowywanie projektów budżetu i założeń polityki finansowej oraz nadzór nad realizacją budżetu;
8) składanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności;
9) podejmowanie decyzji w sprawach nabywania i zbywania środków trwałych przez Związek;
10) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy;
11) zatwierdzanie planów i projektów działania Biura Związku;
12) uchwalanie regulaminu wewnętrznego działania Zarządu;
13) nadzór nad działalnością Biura Związku;
14) podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania lub występowania z organizacji międzynarodowych;
15) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji;
16) przyjmowanie i wykluczanie członków Związku;
17) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Związku;
18) czasowe powoływanie, między Walnymi Zgromadzeniami ciał doradczych, sekcji, komisji, zespołów o ile zachodzi taka potrzeba;
19) w okresach pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami decydowanie w poszczególnych przypadkach o ograniczaniu wielkości składek członkowskich lub o zwalnianiu członków z obowiązku uiszczania składek;
20) utrzymywanie bieżących kontaktów z Radą Ekspertów i poszczególnymi jej członkami;
21) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

§ 20

Do składnia oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań wymagana jest reprezentacja Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Związku

§ 21

Do kompetencji Prezesa Zarządu Związku należy:

1) bieżące kierowanie pracami Zarządu Związku;
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu;
3) zatwierdzenie kandydatury na stanowisko Dyrektora Generalnego kierującego Biurem Związku.


BIURO ZWIĄZKU

§ 22

1. Biuro Związku zapewnia sprawne funkcjonowanie Związku. Podstawowym celem funkcjonowania Biura Związku jest zapewnienie przepływu informacji pomiędzy Związkiem a członkami Związku oraz wszechstronnej bazy technicznej i organizacyjnej dla spotkań organów i członków Związku oraz bieżąca obsługa organów Związku.
2. Biuro Związku wykonuje swoje działania w oparciu o Regulamin przyjęty przez Zarząd.

§ 23

1. Pracą Biura Związku kieruje Dyrektor Generalny, zgodnie ze statutem Związku, regulaminami i uchwałami organów Związku.
2. Dyrektor Generalny podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Związku, który określa zakres jego obowiązków. Prezes może upoważnić Dyrektora Generalnego do dokonywania czynności należących do kompetencji Prezesa Zarządu Związku. Stosunek pracy z Dyrektorem Generalnym nawiązuje Zarząd Związku ustalając składniki i wysokość wynagrodzenia.
3. Czynności prawych w zakresie stosunków pracy z pracownikami Biura Związku dokonuje Dyrektor Generalny.
4. Dyrektor Generalny uczestniczy z głosem doradczym we wszystkich posiedzeniach organów Związku.


MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 24

1. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności oraz z dochodów z majątku Związku.

2. Rok budżetowy Związku pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
3. Składki członkowskie są składkami rocznymi, których wielkość na następny rok budżetowy określa Walne Zgromadzenie.
4. Członek przyjęty do Związku w trakcie roku budżetowego ma prawo do obniżonej składki członkowskiej proporcjonalnie do okresu przynależności w danym roku.
5. Członkowi Związku nie przysługuje roszczenie o zwrot zapłaconej składki w całości lub części, nawet w przypadku wystąpienia ze Związku.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. Zmiany Statutu i rozwiązanie Związku wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Związku, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

3. Uchwała w sprawie rozwiązania Związku winna określać sposób jego likwidacji oraz sposób przeznaczenia i podziału majątku Związku.