Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

 

RODO - POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja wymagana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 Administrator: Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS) z siedzibą w Warszawie, 00-727 ul. Zbyszka Cybulskiego 3 .

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Polityka: niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą: każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora, stronę internetową lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy lub świadczonych w związku z tą umową usług.

Administrator zobowiązany jest do dbania, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, bezpośrednio zainteresowanych.

Jeśli dojdzie, pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „włamania na serwer, ich utrata), Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. 
Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu rejestrowania i dokonywania operacji na danych osobowych tylko przez osoby uprawnione.

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług  PZPTS, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO,
 • obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy, e-mail),
 • komentowania artykułów, wydarzeń, zdjęć, filmów w mediach społecznościowych tj. Facebook i Instagram,
 • prowadzenia analiz statystycznych,
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową o świadczenie usług, na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO,
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,
 • prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez PZPTS samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO,
 • realizacji zadań wynikających za statutu w ramach informacji podmiotów związanych z branżą tworzyw sztucznych oraz ochrony jej interesów,
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Dane osobowe mogą być zbierane w formularzu zgłoszeniowym dotyczącym danego wydarzenia, przy zapisaniu się do PZPTS, podczas dodawania opinii i komentarzy oraz innych działań.

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 ODBIORCY DANYCH

Dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. podmiotom wspierającym PZPTS w świadczeniu usług płatniczych,
 2. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom,
 3. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki,
 4. kancelariom prawnym, którym PZPTS zleciło np. prowadzenie postępowania,
 5. podmiotom z zakresu dochodzenia należności,
 6. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 7. na wniosek organów ścigania m.in. Policji i Prokuratury,
 8. dostawcom usług IT, dostawcom usług telekomunikacyjnych,
 9. doradcom zewnętrznym,
 10. innym podwykonawcom, z których korzysta Administrator w celu realizacji zadań statutowych.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe w celu realizacji usług będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi przez PZPTS, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych.

Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

Dane osobowe w celu realizacji usług zgodnie za statutem PZPTS będą przetwarzane do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu lub odwołania zgody.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Instagram).

ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Powyższa Polityka obowiązuje od 25 maja 2018 r. i będzie na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres office@tworzywa.org.pl dopiskiem "Dane osobowe".

Do pobrania