Program działania PZPTS

I.Działalność informacyjna:

- przekazywanie członkom informacji o zmianach w prawie, nowościach w branży, legislacji europejskiej, w tym dyrektywie PIM, programie REACH, działalności EFSA, możliwych ograniczeniach w stosowaniu niektórych surowców,

- współpraca z EuPC (Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych z siedzibą w Brukseli) w opracowywaniu i rozpowszechnianiu raportów dotyczących branży tworzywowej,

- przekazywanie ofert handlowych oraz ofert współpracy członkom Stowarzyszenia,

- rozpowszechnianie wiedzy na temat tworzyw sztucznych i kształtowanie ich właściwego wizerunku,

- zamieszczanie aktualnych informacji oraz materiałów promujących tworzywa na stronie internetowej PZPTS.

II.Działalność konsultacyjna w zakresie stanowienia prawa dotyczącego branży tworzyw sztucznych:

- współpraca z ministerstwami w zakresie kształtowania ustawodawstwa oraz opracowywania stanowisk Rządu RP w kwestiach bezpośrednio związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych,

- współpraca z EuPC odnośnie projektów ustaw UE.

III.Działalność szkoleniowa i konferencyjna:

- organizacja Spotkania Branży Tworzyw Sztucznych.

IV.Działalność na rzecz ochrony środowiska:

- informowanie o wpływie tworzyw na środowisko naturalne, w szczególności walka z negatywną opinią o tworzywach sztucznych,

- promowanie recyklingu we współpracy z EUPC zamiast wprowadzania zakazów dotyczących produktów z tworzyw sztucznych,

- promowanie efektywnych systemów zbiórki i selekcji odpadów z tworzyw sztucznych w szczególności odnośnie ustawy o porządku i czystości w gminach,

- wspieranie akcji Waste Free Oceans (Oceany Wolne od Zanieczyszczeń),

- patronat honorowy akcji ”Drzewko za butelkę „.

V.Działalność wydawnicza:

- współpraca z Tworzywa-Media w zakresie wydawania kwartalnika „Tworzywa”, zamieszczanie artykułów o działalności PZPTS oraz jego członków,

- wypracowanie stanowiska w zakresie aktualnych publikacji dotyczących tworzyw sztucznych( np. Plastics Toxic Love Story)

VI.Reprezentacja branży:

- udział w targach Plastpol (honorowy patronat),

- udział w innych imprezach branżowych (Spotkania Narodowych Stowarzyszeń Tworzyw Sztucznych w ramach EuPC oraz targi, konferencje),